Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η με αρ. Φ.4965/000042/11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση Π.Ο., κατόπιν αιτήματος κτιριακού εκσυγχρονισμού, της υφιστάμενης δραστηριότητας «μονάδα αποθήκευσης συσκευασίας ή ανασυσκευασίας SITTELLAS ΑΕ» του Ι. Σπερνοβασίλη που βρίσκεται στο Ο.Τ. 19 στη θέση: Παπά Περιβόλι στο ΒΙ.ΠΑ.- ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου Μεγαρέων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Θριάσιο», 4/3/2011, με αρ. πρωτ. 11842/11.