Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, μετά από την υπ’ αριθμ. 1080/2023 (ΑΔΑ:Ψ4Π37Λ7-ΛΣ4)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών επίσημων δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων συνολικού προϋπολογισμού 58.297,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα έτος.

Η παρούσα διαδικασία σύναψης  σύμβασης υποδιαιρείται σε  δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : παροχή υπηρεσιών επίσημων δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή : ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ ΑΙΓΙΝΑΣ

Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 22.106,00€
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%):27.411,44€

ΟΜΑΔΑ 2 : παροχή υπηρεσιών επίσημων δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή : ΑΙΑΝΤΕΙΟ , ΜΠΑΤΣΙ ΚΑΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 24.908,00€
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%):30.885,92€

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της και θα ανατεθεί με  κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ , υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη κάθε φορά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ΟΜΑΔΑ , και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσας Διακήρυξης.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή και για τις δύο  ΟΜΑΔΕΣ , όπως ανωτέρω κάθε φορά ορίζεται.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των περιοχών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. 5/2023  διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος  ύστερα από προθεσμία παραλαβής προσφορών η οποία ανέρχεται σε  δεκαπέντε (15) ημέρες , από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 197449 ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β’ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» , και προσκομίζονται κατά περίπτωση (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ) και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ,  στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  11 Ιουλίου 2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  26 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59:59
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης προσφορών : 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 197449  και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,24 MB11/07/23 11:39:40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 271,41 KB11/07/23 11:43:11
ΕΕΕΣ PDF 49,43 KB11/07/23 11:40:27