Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών,  προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Συνολικός προϋπολογισμός 1.392.300,00  €  πλέον ΦΠΑ (για 2 έτη).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 258200, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 30-11-2023 και ώρα 23:59:59.

Η Πρόσκληση 3/2023 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 758,86 KB20/11/23 02:26:15
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 20,15 KB20/11/23 02:26:55