Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 118, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 50, του ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 2196/2022 (ΑΔΑ: 64ΞΚ7Λ7-Μ5Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αρ. πρωτ: 993785/11-10-2022 ΑΔΑ: (9Ξ9Γ7Λ7-ΩΕ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑ: 2672 ποσού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,και το υπ΄αριθμ. 897205/20-09-2022 έγγραφο της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κίνησης Οχημάτων) σας προσκαλεί να υποβάλλετε εφόσον το επιθυμείτε, οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση-υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση-υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της εταιρείας.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31 / 10 /2022 και ώρα 13.00 π.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α., Λ. Συγγρού 80-88, 3ος ορ., γραφείο 305. Στο φάκελο να αναγράφεται: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 163,05 KB21/10/22 04:31:38
ΠΙΝΑΚΑΣ PDF 244,29 KB21/10/22 04:31:11