Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά που αφορά την προμήθεια ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου, για τις ανάγκες του Κέντρου Εφοδιασμού , προϋπολογιζόμενης αξίας  12.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως και την Παρασκευή 21/10/2022 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) 176 74 Καλλιθέα,

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 264,29 KB14/10/22 12:20:53