Ημέρα, ώρα & τόπος: η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 05/02/ 2020 και από ώρα 12:00 έως 13:00 στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. 223/28-1-2020 (ΑΔΑ: 624Ρ7Λ7-92Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ορίζεται το ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ μηνιαίως (19.600,00 €/μήνα).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του μισθωτή στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 153,23 KB18/08/21 09:22:35
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 123,97 KB18/08/21 09:22:35
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ PDF 447,28 KB18/08/21 09:22:35
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ PDF 491,10 KB18/08/21 09:22:35