Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 274.087,95  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.058).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  03/11/2022, ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η  09/11/2022,  ώρα 10:00.

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 04/10/2022 (κωδικός ΑΔΑΜ 22PROC011360379).

Πληροφορίες για τη μελέτη κλπ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος, τηλ. 2132005330.

Ακολουθούν σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 406,02 KB12/10/22 01:45:22
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,53 MB12/10/22 01:43:49
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 653,74 KB12/10/22 01:47:45
ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ PDF 95,47 KB12/10/22 01:44:38