Στοιχεία για το διαγωνισμό της μελέτης- συμφωνία πλαίσιο : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021» προϋπολογισμού: 600.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

  1. 248.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  2. 74.400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
  3. 38.139,13 € για μελέτη κατηγορίας (0 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  4. 62.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  5. 99.200,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ και 78.260,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συμφωνία πλαίσιο αφορά σε εκπόνηση μελετών για έργα άρσης καταπτώσεων/φθορών πρανών ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και άλλες βοηθητικές/παρελκόμενες τεχνικές εργασίες προς αυτό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 4η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.000 Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται για διάστημα δώδεκα(12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 636,56 KB25/05/22 02:29:54
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,82 MB25/05/22 02:29:13
TΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 696,65 KB25/05/22 02:31:34
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 760,18 KB25/05/22 02:30:39